> BADANIE ANKIETOWE

Przeprowadzanie wywiadu.

Wywiady realizowane są w domach respondentów, po uzyskaniu zgody na ich przeprowadzenie.
Po zakończeniu wywiadu ankieter zobowiązany jest poprosić respondenta
o podpisanie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych oraz potwierdzenie, iż został poinformowany na temat przysługujących mu praw wynikających z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Do obowiązków ankietera należy również pozostawienie informacji o indywidualnym numerze identyfikacyjnym respondenta.
W przypadku osób, które zostały wskazane do udziału w uzupełniającym badaniu lekarskim ankieter informuje je o tym fakcie. Osoby te powinny przekazać ankieterowi swój numer telefonu w celu ustalenia dogodnego terminu wizyty przez centralę badania.